Norsk Vind Energi
Vindkraft
– ren og fornybar

Grunneierne Anne Marie og Svein Håland inviterte Norsk Vind Energi med i Røyrmyra prosjektet i oktober 2008. Prosjektet er lokalisert på Håland, i Hå kommune, ca. 5km sør-øst for Varhaug sentrum. Røyrmyra vindpark fikk tildelt konsesjon av NVE i mai 2010 blant annet på bakgrunn av gode vindforhold og lavt konfliktnivå. Vindparken ble satt i drift høsten 2015.

Røyrmyra Vindpark har en installert effekt på 2.4 MW, noe som tilsvarer strømforbruket til 400 norske husstander. Området rundt vindparken er preget av meget gode og stabile vindforhold, og vi forventer en årlig produksjon på om lag 8 GWh fra parkens tre vindmøller. Norsk Vind Energi har driftsansvaret for Røyrmyra vindpark.

Dersom det er ønskelig å lese sakspapirene for Røyrmyra vindpark, finnes disse på Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sin hjemmeside.

Bildet ovenfor viser en vindmaskin som stod på Røyrmyra mot slutten av 1800-tallet. Du kan lese mer om vindmaskiner i Rogaland og Sogn og Fjordane i en rapport fra Jærmuseet i samarbeid med Norges Vassdrags- og elektrisitetsdirektorat.

Velkommen til Røyrmyra vindpark!