På sør-vest landet har vi så langt fått innvilget 6 konsesjoner av Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Totalt vil våre prosjekter kunne produsere om lag 2 TWh (2 milliarder kWh)/år, når de er ferdig utbygd. De vil da kunne dekke strøm-forbruket til om lag 100 000 husholdninger i Norge basert på dagens gjennomsnittsforbruk.

Norsk Vind Energi sin nåværende prosjektportefølje i Rogaland tilsvarer ca. 50% av det vedtatte utbyggingsmålet for fornybar energi i Rogaland innen 2020, stadfestet i Rogaland fylkeskommunes enstemmig vedtatte” Energi og klimaplan”.

Vindprosjektene våre kan alternativt levere strøm via verdens lengste el-kabel, som bygges mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth på østkysten av England, til mer enn 200.000 husholdninger der. Denne rene fornybare strømproduksjonen kan erstatte dagens kullkraftbaserte elektrisitetsproduksjon i England, som det nå er vedtatt skal fases ut, og bidra med reduksjon i CO2 utslipp tilsvarende mer enn 1,5 millioner tonn CO2 pr år. Dette tilsvarer mer enn CO2 utslippene fra 400.000 biler pr år.

Sammen bygger vi 0-utslippssamfunnet!

Vår visjon er å bygge 0-utslippssamfunnet – gjennom utbygging av fornybar energiforsyning og reduksjon av klimagasser. Denne visjonen og målsettingen er et viktig fundament for vårt arbeid med å utvikle, bygge og drive ren og fornybar energiproduksjon i inn- og utland.

Norsk Vind Energi AS ble stiftet i 1996, og vi har siden den gang arbeidet kontinuerlig med prosjektering og utvikling av vindkraftproduksjon i Norge og utlandet. Det startet med en idè om å redusere utslipp og samtidig sikre fremtidens energiforsyning. I dag, 20 år senere, arbeider vi fortsatt mot dette målet. Vår innsats har bidratt til å sette Norges energifylke Rogaland på kartet.

For oss har det vært viktig å være involvert i utviklingen av våre vindkraftprosjekter fra A til Å. Dette har bidratt til at vi i dag har bred erfaring og solid kompetanse innen alle faser av prosjektutviklingen- både på eiersiden og i forhold til drift. Vi er i dag en av landets største private vindkraftaktører og vi jobber mot å etablere oss ytterligere i det nasjonale så vel som det internasjonale vindkraftmarkedet.

Vi ser verdien av å engasjere oss både lokalt og internasjonalt. Målet er at vi sammen, steg for steg, kan bygge 0-utslippssamfunnet, og også bidra til at utviklingsland får dekket sine energibehov på en bærekraftig måte basert på størst mulig andel lokale fornybare energiressurser.

Bli bedre kjent med oss!

Ønsker du å kontakte en medarbeider direkte?

Klikk her

Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar