Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

Norsk Vind Energi AS ble i 2007 involvert som vindkraftkonsulent via Norplan i Tanzania og i denne sammenhengen ble vi kjent med vindkraftprosjektet ved Makambako. Dette vindparkområdet ble opprinnelig identifisert og tilrettelagt av det lokale selskapet Sino Tan Renewable Energy og på bakgrunn av ønsket om en internasjonal erfaren partner fikk Norsk Vind Energi invitasjon til et samarbeid. I 2008 ble Joint Venture-selskapet formet.

«Vårt engasjement i Makambako vindpark bunner i et ønske om å bidra til at Tanzania, ved hjelp av egne vindressurser, kan ta del i en overgang fra fossil energi til strømproduksjon fra nye fornybare energikilder». Tanzania har rikelig med fornybare vindressurser og stedvis et robust kraftforsyningsnett slik at forholdene ligger godt til rette for vindkraftproduksjon. Kombinasjonen av de fornybare energikildene vann og vind er optimal i Tanzania ettersom vinden blåser mest i den perioden det er tørke, og vannreservoarene har vanligvis størst produksjonskapasitet i den perioden av året når det blåser minst.

Tanzania har satt som klimapolitisk målsetning å snu energiforbruket fra 60 % fossilt og 40 % fornybart til 50-50 prosentfordeling innen år 2020. Makambako vindpark har en anslått kapasitet på 100 MW og vil bidra til at klimamålet kan nås. Vindparken vil basert på el-produksjonen i 2014 utgjøre tilsvarende hele 12 % av landets totale strømproduksjon, eller tilsvarende strømbehovet til om lag 1 million husholdninger. Med ny industri, og dermed et kraftig økende energibehov på 50 MW årlig, står landet likevel ovenfor store energiutfordringer. Kun 14 % av Tanzanias befolkning har i dag tilgang til elektrisitet. Tilgang på energi er som kjent avgjørende for all samfunnsutvikling og i land som har sterk industriell vekst er det viktig at energien kommer fra fornybare energikilder. Nasjonale og lokale gevinster er ikke bare økt energisikkerhet, men også mulighet for bærekraftig industriell vekst.


Gjennomføringen av prosjektet byr på utfordringer grunnet geografiske avstander og kulturforskjeller. Energisektorens prosesser i Tanzania er imidlertid relativt oversiktlige og systemene er sammenlignbare med det vi opplever i Norge. Det er en styrke og fordel med lokale samarbeidspartnere i utviklingen og gjennomføringen av utenlandske prosjekter. Norsk Vind Energi AS arbeider under FN's prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Tanzania har gjennom flere tiår vært et hovedsamarbeidsland til Norge i Afrika. Afrika er videre definert som et hovedsatsingsområde for både Norges og FNs klimapanels fornybar -og klima strategi.


En mer detaljert artikkel om Makambako-prosjektet finnes i brosjyren - 'Afrika - Fra mulighet til marked' (publisert av NHO, Innovasjon Norge og FNs utviklingsprogram; UNDP februar 2010).

Velkommen til vindparken i Tanzania!