Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

Dersom det er ønskelig å lese sakspapirene for Skorveheia vindpark, finnes disse på Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sin hjemmeside.

Norsk Vind Energi planlegger en vindpark på Skorveheia i Flekkefjord kommune.
Området ligger like sør for riksvei 44, om lag 2 km øst for Kvanvik. Planlagt størrelse er 36 MW installert effekt som vil kunne gi en årlig produksjon på om lag 95 GWh, tilsvarende årsforbruket til ca. 5000 husholdninger. Vindparken kan dermed anslagsvis dekke strømforbruket til nesten alle innbyggerne i både Flekkefjord og Kvinesdal kommuner.

Skorveheia vindpark fikk konsesjon av NVE i desember 2013, og stadfestet av OED april 2015. Vindparken er tenkt knyttet til eksisterende nett via 66 kV linjen som går forbi ca. 2 km nord for prosjektet. Før netteier, Agder Energi Nett, tillater tilknytning må imidlertid noen tiltak på nett og trafostasjoner gjennomføres. Dette medfører at prosjektet tidligst kan tilknyttes regionalnettet i 2018.

Vindforholdene langs høydedraget ved Skorveheia er gode sammenliknet med andre mulige lokaliteter i Vest-Agder. Basert på foreløpige måledata samt langtidsdata fra Lista Fyr kan det anslås at vindhastigheten i de høyereliggende delene av vindparkområdet hvor plasseringer av vindmøller kan være aktuelt er estimert til å være 7,8-8.0 m/s i navhøyde.

Velkommen til Skorveheia vindpark!