Norsk Vind Energi
Vindkraft – ren og fornybar

Dersom det er ønskelig å lese sakspapirene for Sandnes vindpark, finnes disse på Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sin hjemmeside.

Norsk Vind Energi AS oversendte forhåndsmeldingen for Sandnes vindkraftverk til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) i desember 2009 og konsesjonssøknad i juni 2013. I 2014 fikk Sandnes vindpark konsesjonsavslag av NVE. Norsk Vind Energi har gjort prosjektjusteringer og prosjektet er nå til ankebehandling hos OED.

Sandnes vindpark er lokalisert mellom Noredalen og Søredalen 12 km øst for Sandnes. Fra Ramnafjellet og Rikkafjellet ved Kråkedal i vest strekker planområdet seg østover mot riksvei 508. Planområdet ligger mellom 300-405 moh. og har en størrelse på ca. 7 km2. Vindkraftverket har en planlagt størrelse på ca. 70 MW installert effekt som vil kunne gi en årlig strømproduksjon på 200 GWh, tilsvarende årsforbruket til ca. 10.000 husholdninger.

Sandnes vindpark planlegges i det såkalte ja-området i Rogaland Fylkeskommunes ”Fylkesdelplan for vindkraft”. Området er blant annet valgt på bakgrunn av gode vindforhold med lite turbulens, nærhet til eksisterende veier og tilstrekkelig nettkapasitet, samt positive grunneiere. Det er gjennomført vindmålinger siden 2009 som viser at området egner seg bra for vindkraftproduksjon. Vindkraftverket er tenkt knyttet til eksisterende nett som passerer gjennom planområdet og vi er i dialog med Lyse El-nett om alternative tilknytningsløsninger.

Velkommen til Sandnes vindpark!